Privacy Policy Fysiotherapie Haagdijk

1. Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens, persoonlijke gegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Enkel wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, psychologen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en na verkrijging van uw toestemming.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken (zoals van administratieve en financiŽle aard).

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging in de vorm van verwerkersovereenkomsten. Wanneer het Ė ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen (tot 16 jaar) nemen wij alleen in behandeling met schriftelijke toestemming van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

2. Verwerking van persoonsgegevens van cliŽnten

Fysiotherapie Haagdijk verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden
  • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BSN
  • Geslacht
  • Gegevens over gezondheid

De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren, in beginsel 15 jaar.

3. Uw rechten

heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Indien u inzage in uw dossier wenst, dan kunt u dit aanvragen per mail, of een formulier invullen op de praktijk. U dient zich hiervoor te legitimeren. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail aan uw inzageverzoek voldoen. Wij vragen hiervoor een redelijke vergoeding.

4. Klachten

Als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met uw behandelend therapeut. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fysiotherapie Haagdijk
Tongelresestraat 207F
5613 DG Eindhoven
040-2817251
info@fysiohaagdijk.nl